ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดบรรยายและเสวนาเรื่อง“ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล” และ “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช”

สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เครือข่าย วช.ภูมิภาค (ภาคใต้) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล โดยมีการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหลักสูตรและหน่วยวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชนอีกด้วย จึงถือโอกาสนี้ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กล่าวว่า การจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างถูกต้อง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลโจทย์วิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ จากทุกหน่วยงานในการนำปัญหาต่างๆ ไปศึกษาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น การจัดบรรยายพิเศษและเสวนาในครั้งนี้ จึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านกาเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนา การแก้ปัญหา การรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลร่วมกับชุมชนและสังคมในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโอกาสนี้ นายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ และการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม รวมทั้งข้อมูลและแนวคิดต่างๆที่จะได้รับจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งหวังว่า จะเป็นประโยชน์และสามาระนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

อนึ่ง การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล” ได้รับเกียรติจากพลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล เป็นวิทยากร ส่วนการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์ นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายวชิรพงศ์ สกุลรัตน์ ตัวแทนภาคประชาชน ประธานชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมเสวนา โดยมีนายปิยวัชน์ คงอินทร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
ธีรพงศ์ หนูปลอด ภาพ


TOP