สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดบรรยายและเสวนาเรื่อง“ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล” และ “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช”