ข่าวทั่วไป

กราบนิมนต์และเรียนเชิญ พุทธบริษัททั้ง 4 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานเสวนาเรื่อง "บทบาทของพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทยปัจจุบัน"

กราบนิมนต์และเรียนเชิญ พุทธบริษัททั้ง 4 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานเสวนาเรื่อง "บทบาทของพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทยปัจจุบัน" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพุทธสาวิกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานวันพระใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๕๘ (วันอาสาฬหบูชา) ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

วิทยากรในงานเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากพุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย
พระครูสุธรรมนาถ (ผู้แทนภิกษุสงฆ์)
พระภิกษุณีธัมมนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) (ผู้แทนภิกษุณีสงฆ์)
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ (ผู้แทนอุบาสก)
ดร.กาญจนา สุทธิกุล (ผู้แทนอุบาสิกาและดำเนินรายการ)

งานนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประดิษฐานพุทธบริษัท 4 ให้ครบและมั่นคงยั่งยืนในสังคมพุทธของไทย เพื่อร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและสืบทอดต่อไป

อาสาฬหบูชาปีนี้..มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยการพูดคุยกันตามประสาชาวพุทธครบทั้ง 4 บริษัท สมดังพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง


TOP