หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย