ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอท่าศาลา และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. HERP ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการโครงการย่อยของแกนนำชุมชนจำนวน 16 โครงการ จาก16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ โรงพยาบาลท่าศาลาจากพื้นที่ 10 ตำบลของอำเภอท่าศาลา ดำเนินการประชุมนำเสนอและปิดโครงการในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำชุมชน จาก 16 รพ.สต. และจากโรงพยาบาลท่าศาลา รวมจำนวน 50 คน

ตัวแทนของแต่ละพื้นที่ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่เป็นไปตามที่กำหนดมีระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำ http://lim.wu.ac.th ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ อสม. ของทุก รพ.สต.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกจะมีการติดตามผลการตำเนินการในเชิงบริการวิชาการในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP