ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป และนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และหลักสูตรภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕8 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายชื่อ
007 นายสรายุทธ กาญจนสดุ้ง
009 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
011 นายปกิต สุริยะไพบูลย์วัฒนา
018 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร

1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน
2.1 รายชื่อ
006 นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย์
019 นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว

2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP