รศ. ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบเซนเซอร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณสถาน