รับสมัครนศ.ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (ช่วงที่ 3) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี