ข่าวการศึกษา

ค่ายเรียนรู้คุณธรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน


ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนจัดโครงการค่ายศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของสถาบันให้เหมาะสม ตอบสนองความสนใจของนักศึกษา เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาของสถาบันเครือข่ายเข้าร่วม 60 คน

 

ประมวลภาพ

 


TOP