ผู้บริหาร “พบประชาคม มวล. สานสายใย...เชื่อมใจ มวล.”