เปิดระบบจองหอพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เลขประจำตัว 581xxxxx)