ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนปริญญาเอก คปก-18 สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยการสมัครเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ทุน คปก. กำหนด ตามรายละเอียดที่ web-site: http://rgj.trf.or.th/download/standardstd18.pdf และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากนักศึกษาผ่านการพิจารณาให้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. จาก สกว. นักศึกษาจะได้ทำวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อวิจัยเรื่อง Simulation and validation of internal stress within lumber during kiln drying โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาการสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ เพื่อจำลองความเค้นที่เกิดขึ้นภายในเนื้อไม้ระหว่างการอบ พร้อมกับจะได้ทดลองใช้เทคนิคการวัดความเค้นในไม้แบบใหม่ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์วิจัยฯ ที่สามารถติดตามการเกิดความเค้นในไม้ระหว่างการอบแบบเรียลไทม์ เพื่อยืนยันผลจากแบบจำลองที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยในต่างประเทศกับนักวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความร่วมมือกับศูนย์วิจัยฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยการสนับสนุนของทุน คปก.

ผู้สนใจติดต่อ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน โทรศัพท์ 075-672348 E-mail: mnirundo@yahoo.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th/download/standardstd18.pdf

TOP