ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

จัดต่อเนื่องหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ข้าราชการทั่วประเทศร่วมอบรมกว่า 100 คนจัดมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 แล้วระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องบงกชรัตน์ 1 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว มีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และระหว่างข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาที่หลากหลาย ซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างหนัก จนมีผลกระทบต่อความมั่งคงของประเทศชาติ เปรียบเสมือนปลวกที่คอยกัดกินบ้านเมือง หากไม่มีการซ่อมแซมก็อาจนำไปสู่ความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิรูปประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้น ต้องอาศัยข้าราชการที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ช่วยกันนำพาบ้านเมืองไปสู่การปฏิรูปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านความขัดแย้ง ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค นำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับในปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 90 คน ภายใต้การอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศ ประกอบด้วย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายพิเศษหัวข้อ คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ บรรยายหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต บรรยายหัวข้อ การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ หัวข้อ บทบาทผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP