มวล.ยินดีต้อนรับบุคลากรฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี