ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ประสานการรับบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษา

สืบเนื่องจากการดำเนินการจัดสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีแผนจะแล้วเสร็จประมาณปี 2561 ทำให้มีบุคคลทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจสอบถามเพื่อจะบริจาคร่างกาย สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษากายภาพบำบัดในฐานะ "อาจารย์ใหญ๋" เป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้ ในเขตภาคใต้สามารถบริจาคร่างกายเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน ได้ที่เดียวคือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้บริจาคสามารถระบุได้ว่า ให้นำร่างมาใช้ในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและติดต่อประสานกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องไปดำเนินการเองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงสามารถมาดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการบริจาคร่างกายได้ที่ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ได้ที่ โทร. 075 673 952

พินัยกรรมบริจาครางกาย

TOP