ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด Work-Based Learning Campus ของ Malaysian Hospitality College (MH) at Mines Resort City ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร Learning English as First Language (LEFL) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน ๗๘ คน และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒๕ คน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกโดย MH College


ซึ่งมี Professor Dr. Wong Kong Yew, President of MH College ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้เกียรติตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นั่งร่วมโต๊ะกับปลัดกระทรวงการทรัพยากรมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการท่องเทียวแห่งประเทศมาเลเซีย และผู้บริหารสูงสุดของ Mines Resort City

การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการเปิดตัว Work-Based Learning Campus อย่างเป็นทางการของ MH College และจัดขึ้นโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) ของสำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาของ MH College และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ MH College เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้วางแผนการจัดงานและร่วมจัดนิทรรศการและซุ้มต่างๆ เช่น อาหารไทย นวดแผนไทย กิจกรรมงานวัด การแกะสลักผลไม้ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวที เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ชื่นชมความเป็นไทย และศักยภาพของนักศึกษาในการให้บริการแบบไทย (Thai Hospitality)


ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมภาคสนามวิชา TOI-311 ASEAN Tourism โดยนำคณะนักศึกษาจำนวน ๑๐๓ คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งจากสำนักวิชาการจัดการและ MH College จำนวน ๑๐ คน เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาเข้าใจบริบทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในภูมิภาคอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่นักศึกษาใช้ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ประเทศมาเลเซียระหว่างการเข้าร่วมโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ๙ กลุ่ม เพื่อวางแผนและเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเองโดยใช้การบริการขนส่งสาธารณะเป็นหลัก เช่น Sentosa, Marina Bay, China Town, Orchard, Little India เลือกกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ และประเด็นที่จะศึกษาหาความรู้ รวมทั้งช่วยกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากการท่องเที่ยว รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มาเยือนระหว่างประเทศสิงโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยประมวลภาพ

TOP