สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS In-Country Project) ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์