ข่าวทั่วไป

เวทีทอกเพลงบอกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับผลตอบรับจากเยาวชนทั่วภาคใต้
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดเวทีประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนทั่วภาคใต้ให้ความสนใจมาร่วมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “เพลงบอก” ในระดับประถมศึกษา 1๘ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๙ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 20 ปี) จำนวน ๒๔ คณะ

โดยการแข่งขันเพลงบอกจะจัดให้มีการ "ทอกเพลงบอก" (ขับร้อง) ทีละคณะ คณะละ ๑๐ นาที และคัดเลือกคณะเพลงบอก จำนวน ๕ คณะ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งตลอด ๑๓ ปีที่ทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “เพลงบอก” มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นเยาวชนเพลงบอกที่มีแววก้าวไกล ถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “เพลงบอก” ก็น่าจะมีผู้ทำหนัาที่สืบสาน "เพลงบอก" ให้ดำรงคงอยู่ ๕ ภาคใต้สืบไป

ผลการประกวดเพลงบอกระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดสระไคร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนวัดพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

ผลการประกวดเพลงบอกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คณะเพลงบอกโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช

ผลการประกวดเพลงบอกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช (คณะ ๑)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกศูนย์เรียนรู้เพลงบอก โรงเรียนวัดกะเปียด อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ คณะเพลงบอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ คณะเพลงบอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช (คณะ ๒)ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP