ข่าวทั่วไป

๑๔ ปี กับเวทีการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมประกวดดังนี้
ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๒ คณะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๔ คณะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๗๒ คณะ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๕ คณะ

ทั้งนี้มีคณะนักกลอนจากต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยในภาคใต้มีสถาบันการศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดร้อยกรอง เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฏร์ธานี สงขลา พัทลุง พังงา ภูเก็ต และปัตตานี ส่วนภาคอื่น ๆ ได้มีคณะนักกลอนจาก จ.เชียงใหม่, ขอนแก่น นครปฐม ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษาในด้านภาษาไทย โดยเฉพาะด้านการแต่งร้อยกรอง เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมสืบทอดความงดงามทางด้านวรรณศิลป์ดังกล่าวให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ
๑.ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (คณะที่ ๑) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (คณะที่ ๑) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสวนศรีวิทยา (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๒) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๒) อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๑) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๑) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร



ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP