๑๔ ปี กับเวทีการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์