ข่าวทั่วไป

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 193 คน ได้จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ้่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยนักศึกษาได้จัดเป็นกิจกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อรณณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังถือเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจและคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ประมวลภาพ

TOP