ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

ผู้บริหาร คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนานิสิตนักศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP