ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “ระบบการบันทึกและตรวจสอบบัญชี” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น.โดยจัดให้การต้อนรับ ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5

TOP