ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 16 สถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาณ ห้องบุรฉัตรไชยากร (30410) ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=621

TOP