การปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์