ข่าวทั่วไป

นักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้งานที่ มวล.เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 257 คน ศึกษาเรียนรู้ "ระบบการบันทึกและตรวจสอบบัญชี” โดยมีนางจิราพร อรชร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ต่อจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรม

TOP