นักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้งานที่ มวล.