ข่าวเด่น

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 1. นางสาวชนม์ชนก บุญนนท์ 2. นางสาววิภาวี มณเฑียรทอง 3. นายธัญเทพ ไชยเดช 4. นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช และ 5. นายศุภวงศ์ ยาอีด โดยมีอาจารย์วรรณรัตน์ นาที อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งงานสารคดี เรื่อง "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต" เข้าร่วมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประกวดครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน มีผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 33 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 16 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดจำนวน 30,000 บาท ประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล โดยงานประกาศผลและมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

สำหรับสารคดี "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต" เป็นผลงานส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น โดยสารคดีชิ้นนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาในชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อุทิศเวลาให้กับการสอนศาสนาให้แก่เด็กๆ ในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย นักศึกษาเหล่านี้มิเพียงได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับจากการสอนศาสนาในครั้งนี้ ได้ช่วยสอนแนวทางการใช้ชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกันรางวัลชนะเลิศจากการส่งงานสารคดี เรื่อง "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต" เข้าร่วมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

TOP