ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริษัทร่วมทุนพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) บริษัท E-Contech Management Pte Ltd. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร ผู้จัดการโครงการ ให้ทุนโครงการ "การวิจัยและติดตั้งระบบไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบหมุน" ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจเอ็นพี วอน โดย นายพริษฐ์ จันทร์จิราวุฒิกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ทุนโครงการ"การวิจัยและพัฒนาระบบไมโครเวฟสำหรับอบแห้งพร้อมติดตั้ง" ซึ่งมีนายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ
3) บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด โดย นายเจษฎา อังวิทยาธร กรรมการผู้จัดการ ให้ทุนโครงการ "การพัฒนาต้นแบบแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อย ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยการ เป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ การได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชนถือเป็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่ต้องการนำความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมมากขึ้น และเป็น KPI สำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings of University อีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP