นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย