ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย

นางสาวธนิดา เจริญสุข นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ในหัวข้อ "สมบัติชีวภาพของแก้วชีวภาพแบบรูพรุนระดับมาโครซึ่งจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบในสามมิติ" ภายใต้การดูแลของ Professor Ben Nissan ณ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยในต่างประเทศครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมทบผ่านงบประมาณหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP