ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ฉบับใหม่ และเปิดรับบทความฉบับพิเศษโอกาสครบ 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

Walailak Journal of Science and Technology (indexed by SCOPUS) ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 October 2015 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ซึ่งฉบับพิเศษ Special issue on Applied Mathematical Sciences นี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Sukumar Senthilkumar จาก Vellore Institute of Technology-University ประเทศอินเดีย เป็นบรรณาธิการรับเชิญประจำฉบับ (Guest Editor) แบบจิตอาสา เผยแพร่บทความคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 9 เรื่อง จากเอเชียใต้และตะวันออกกลาง

และในโอกาสครบ 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2016 Walailak Journal of Science and Technology ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยการเชิญนักวิจัยจากทั่วโลกส่งบทความเพื่อเข้าสู่การประเมินเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในฉบับพิเศษ Vol. 13 no. 10 Special issue on Pharmacy and Phamaceutical Sciences โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญประจำฉบับ (Guest Editor)

ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับ หรือ ดาวน์โหลดบทความ ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP