ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการไปเข้าร่วมประชุม GLOBE Annual Conference 2015