ข่าวสมัครงาน

โครงการวิจัยเทคโนโลยีการหมัก เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

โครงการวิจัยเทคโนโลยีการหมัก เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา หรือใกล้เคียง ผู้สมัครต้องมีความชอบทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการหมัก เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ผู้สนใจสามารถส่ง จดหมายแนะนำตนเองและประสบการณ์การทำงาน สำเนาผลการศึกษา ใบปริญญา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ได้ที่ snisa@wu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา แซ่หลี โทรศัพท์ 0 7567 2365

TOP