ข่าวการศึกษา

ประกาศเรื่องการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการบัตรประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลท่าศาลา นักศึกษาที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเดิมอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา จะใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดทำบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้งานบริการสุขภาพ จะดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาให้กับโรงพยาบาลท่าศาลาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และนักศึกษาที่ไม่ต้องการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา ให้มาแจ้งรายชื่อได้ที่คุณวิมลลักษณ์ หยาหยัน สถานพยาบาล โทร. 3122-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

TOP