ประกาศเรื่องการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1