ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ๕๘"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๘” ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “นักเขียนและวรรณกรรมไทยภาคใต้” ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น

กำหนดการวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๘
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับรายงานตัวผู้เข้ารับรางวัลแข่งขันร้อยกรอง และประกวดเพลงบอกเยาวชน
รางวัลโล่พระราชทานฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน
ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ)
- ประธานเปิดงาน
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรอง และประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ
และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- พิธีมอบรางวัลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- พิธีมอบรางวัลการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๑๕ น. เสวนา “นักเขียนและวรรณกรรมไทยภาคใต้กับทิศทางการส่งเสริมและสืบทอด”
วิทยากร
- คุณวินัย บุญช่วย (ศิลา โคมฉาย) นักเขียนรางวัลกวีซีไรท์
- คุณประมวล มณีโรจน์ นักเขียนกลุ่มนาคร
- อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม สำนักกวีน้อยเมืองนครและนักเขียนกลุ่มนาคร
- รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ผู้ดำเนินรายการ
- อาจารย์สมใจ สมคิด นักเขียนกลุ่มนาคร และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. มอบของที่ระลึกวิทยากร / กล่าวปิดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ '๕๘ โดย รศ.ดร สืบพงศ์ ธรรมชาติ


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ Email : cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP