ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี