ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทยครั้งที่ 10ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับครูและนักเรียนจาก 4 จังหวัดคือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา จำนวน 85 คนในค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทยครั้งที่ 10 “สายใยชีวิต สานสัมพันธ์ แห่งท้องทะเล” ในหัวข้อ “มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ A โรงแรม เค ปาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

TOP