ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทยครั้งที่ 10