“แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช” รุ่นที่ 2 คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ