ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

“แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช” รุ่นที่ 2 คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” แก่ “แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช” และมีการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ระหว่างแนวร่วมการวิจัยฯ กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเครือข่าย จำนวน 23 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน “แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช” ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการในระหว่าง ปีงบประมาณ 2558 ระดับจังหวัด จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัลจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานวิจัย รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Poster Presentation และรางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation นำเสนอระดับเขต จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัล จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานวิจัย และรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentation

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/0B-xMJvNHtfkIRk5pcWViM3JXWGs/view

TOP