ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มวล.เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์มวล.และคณาจารย์สถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะอุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 จำนวน 88 คน ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช และร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการวัดผลและการประเมินผลสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะผู้จัดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายและคณาจารย์จากสถาบันเครือข่ายฯ ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด และ ศาลจังหวัดทุ่งสง ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมเสวนาในครั้งนี้


TOP