มวล.เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์มวล.และคณาจารย์สถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน