ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาสารตะกั่วในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน