ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาสารตะกั่วในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนและการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วในพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพูน และนางปรุงจิต หมายดี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสสัมมนาประจำปีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองปากพูน จากนั้นหน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ได้เป็นวิทยากรการอบรมและให้ความรู้เรื่องสารตะกั่วแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพร้อมทั้งมีการหามาตรการเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสตะกั่วอีกด้วย การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูนของหน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP