ข่าวทั่วไป

รับสมัคร นร.ม.3-6 ร่วมค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2558

ส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน และสร้างวัฒนธรรมการอ่าน การเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม จิตสำนึก และขีดความสามารถในด้านการอ่าน-เขียน และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.3-ม.6) เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีค่าลงทะเบียน สำหรับอาจารย์คนละ 500 บาท และนักเรียนคนละ 300 บาท (ไม่รวมที่พัก)

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075673725-30


TOP