ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย" รุ่นที่ 4

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการงานวิจัย และงานผลิตและพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย” แก่ “แนวร่วมการวิจัยด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำวิจัย เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ และสามารถเผยแพร่ได้ กำหนดจัดอบรม จำนวน 8 ครั้ง ๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องเรียน MEC 3 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักทรัพยากรบุคคล จากกลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์คุณภาพ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 33 ท่าน

กลุ่มเป้าหมายรองเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข สังกัดหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐในเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณปมาภรณ์ นาคถนอม email: tpamapor@wu.ac.ath โทร 075-672-105 โทรสาร 075-672-106 หรือติดต่อ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โทร 087-279-1133 email: yuwadee.wi@wu.ac.th


TOP