ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย" รุ่นที่ 4