ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิภาคงานวิจัยที่ มรภ. นครศรีธรรมราชศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิภาคงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย จำนวน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

TOP