ข่าวเด่น

มวล. จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ปีที่ 10 กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์”
หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ปีที่ 10 กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ของนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำปี กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 10 กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 106 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการจัดประชุมดังกล่าวว่า สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะทำให้นักกายภาพบำบัด มีโอกาสมาทบทวน แสวงหาความรู้ใหม่ และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละปีการประชุมดังกล่าวได้รับผลตอบรับอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าอบรมที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศจำนวน 106 คน ทั้งนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อประชุม 2 หัวข้อ คือ Clitical reasoning and advance integrated managements in spinal disorders และ Physical therapy management for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in community

“ปัจจุบันงานกายภาพบำบัดมีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้สูงวัยความเสื่อมโทรมทางร่างกายก็จะมีมากขึ้น หากสามารถดูแลรักษาให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีก็จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย อย่างไรก็ตามกายภาพบำบัดไม่ใช่แต่เพียงรักษาฟื้นฟูเท่านั้น เรายังส่งเสริมการให้รู้จักการป้องกันทางร่างกาย ผ่านการให้ความรู้ อบรมต่างๆ ซึ่งในอนาคตหลักสูตรกายภาพบำบัดของ มวล. จะเป็นแหล่งให้การศึกษาความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดแหล่งสำคัญของภาพใต้ต่อไป”รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ กล่าว

ด้าน ดร.อโนมา สันติวรกุล หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 10 กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบัดบัด ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้พัฒนาทักษะในการตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น

 

ประมวลภาพ


ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP