ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานวันภาษาไทยปี ’58 กระตุ้นเยาวชนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’58 เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และกระตุ้นให้เยาวชนไทยอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกเยาวชน เข้ารับโล่พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 3 คน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2558 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดี เป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ จำนวน 3 คน I ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 500 คน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นประธานการประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น “ปัญหาการใช้ภาษาไทย” พระองค์ทรงให้ข้อคิดเห็นหลายอย่างในเรื่องการเขียน การอ่าน การพูดภาษาไทย ที่ถูกต้อง ทรงแสดงทรรศนะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยไว้หลายประการ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้อย่างดี และในสถานการณ์ปัจจุบันที่การสื่อสารแบบมัลติมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของเยาวชน จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้เยาวชนหันมาใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมของชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างสรรค์วรรณศิลป์และศิลปะที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ มาเป็นเวลานาน อาจจะก่อน พ.ศ. 400 ต่อมามีการประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้แทนเสียงเป็นครั้งแรกและยกย่องกันว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชรับสั่งให้ประดิษฐ์อักษรไทย จึงมีการใช้อักษรไทยหรือลายสือไทเขียนกันมาจากบัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาไทย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ’58 ขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น เป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในภาษาไทยดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกเยาวชน เข้ารับโล่พระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่รองชนะเลิศอันดับ 1- 2 และรางวัลชมเชย พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านได้ดีเป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้ได้รับโล่ดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ ดาบตำรวจปรีชา สุขจันทร์ นายปราโมทย์ ขาวหนูนา และนายชะเอม แก้วคล้ายนอกจากนี้ยังมีการเสวนา “นักเขียนและวรรณกรรมไทยภาคใต้กับทิศทางการส่งเสริมและสืบทอด” โดย คุณวินัย บุญช่วย (ศิลา โคมฉาย) นักเขียนรางวัลกวีซีไรต์ คุณประมวล มณีโรจน์ นักเขียนกลุ่มนาคร อาจารย์บุญเสริม แก้วพรม สำนักกวีน้อยเมืองนคร และรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ มีอาจารย์สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP