ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ ห้องอบรม 1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2558 คาลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมคาเอกสาร อุปกรณ อาหารวางและอาหารกลางวัน) ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไมถือเปนวันลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ อาจารย ดร.นภารัตน ชูเกิด หมายเลขโทรศัพท 08-7675-3139

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/informatics_new/images/editor/images/01-PR(1).pdf

TOP