กิจกรรมวิ่งประเพณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร