เยาวชนทั่วภาคใต้ สนุกสนานกับค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๐