ข่าวเด่น

เยาวชนทั่วภาคใต้ สนุกสนานกับค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๐


เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชน 11 สถาบันการศึกษา จากภาคใต้ อาทิ จังหวัดนราธิวาส ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 64 คน โดยในคืนวันที่ 8 สิงหาคม มีกิจกรรมรับขวัญค่าย ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นประธาน

การจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงร่องรอยอดีตของมวลมนุษยชาติ และการเป็นเครื่องเตือนจิตใจถึงความพยายามของบรรพบุรุษของไทยที่ได้หลั่งเลือด ปกป้องมรดกดังกล่าวไว้ให้ลูกหลานสืบมา ซึ่งบทบาทในการทำนุบำรุงรักษามรดกด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีดังกล่าวควรมีการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน นั่นก็คือเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปในอนาคต

สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้คือ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณสทิงพระ (จะทิ้งพระ) ณ วัดเจดีย์งาม ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ณ ถ้ำคูหา และวัดพะโคะ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 “รู้จักบุคคลสำคัญคู่เมืองสงขลา” ณ สุสานสุลต่านสุลัยมานชาร์ (เจ้าเมืองสงขลา) ซึ่งทั้ง 3 ฐานการเรียนรู้ได้รับเกียรติจากนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ผศ. สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นวิทยากร ฐานการเรียนรู้ที่ 4 “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา โดย ภัณฑารักษ์ สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ฐานการเรียนรู้ที่ 5 “เรียนรู้ด้านชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อม” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
โดยทีมงานจากสถานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) และฐานการเรียนรู้ที่ 6 "บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และทรัพยากรธรรมชาติ" โดย คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ก่อนปิดค่ายเยาวชนได้มีกิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผ่านการแสดงละครเวทีจากเยาวชนที่เข้าร่วม เพื่อทอดบทเรียนร่วมกัน

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP