ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับรองศาสตราจารย์ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด
1.2 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมและไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินการลงโทษทางด้านจรรยาบรรณ เช่น ถูกพักใช้ เพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตฯ
1.3 เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษามาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรทางวิชาการระดับสูงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่บริหารได้
1.4 มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
1.5 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา วิชาชีพ และการวิจัย
1.6 สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
1.7 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
1.8 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1.9 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้
1.10 สามารถสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของสำนักวิชาเพื่อให้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติหรือหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1.11 สามารถกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการสร้างผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
1.12 สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.2 บริหารงานวิชาการและงานทั่วไปให้เป็นไปตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR)
2.3 บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

4. เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมากกว่าระบบราชการ พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

5. การสมัคร
5.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(1) แบบประวัติ ประสบการณ์ และผลงานโดยละเอียด พร้อม
รูปถ่าย 1 รูป จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารงานสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในระยะ 4 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด
5.2 ให้ส่งแบบประวัติและเอกสารตามข้อ 5.1 ตั้งแต่วันที่ 13-25 สิงหาคม 2558 ได้ที่
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

6. การคัดเลือก
ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์


TOP