ข่าวสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังฤษ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ทั้งพูดและเขียน
- สามารถแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย ได้
- มีความกระตือรือร้น และทุ่มเทให้กับหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ภาระงาน
1. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการประเมินผล
รายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร
3. ช่วยจัดกิจกรรมนอกเวลาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น การช่วยสอนเสริม การติว เป็นต้น
4. ช่วยอาจารย์ในหลักสูตรจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
5. จัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
6. สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของหลักสูตร
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์มอบหมาย

2.2 ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังฤษ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ทั้งพูดและเขียน
- สามารถแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย ได้
- มีความกระตือรือร้น และทุ่มเทให้กับหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี


ภาระงาน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อย เป็นต้น
2. เตรียมเอกสาร แบบฝึกหัดหรือเอกสารจัดกิจกรรมก่อนเข้าเรียนทุกครั้งตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
3. ร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(skill lab) ตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
4. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น กิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น
5. ทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ตามที่ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไปมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์มอบหมาย

2.3 ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์/สังคมศาสตร์
- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- มีความสามารถด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหมวดศึกษาทั่วไป
2. เป็นผู้ช่วยประจำกลุ่มย่อยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. เป็นที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาตามบทบาทที่อาจารย์ประจำรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมาย
4. ช่วยตรวจสอบงานนักศึกษา ติดตามตรวจสอบแบบฝึกหัด การบ้าน รายงาน โครงงาน กิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ประจำรายวิชา
5. เป็นผู้ช่วยการทำคะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษาและคะแนนปลายภาคภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
6. รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7. อำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำหมวดศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9. จัดทำระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปะศาสตร์ รวมทั้งดูแลเว็บไซต์ของหมวดศึกษาทั่วไป
10.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กันยายน 2558
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP