ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้รับทุนวิจัยจากโครงการ พวอ ป.เอก ของ สกว.

นางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม ในโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ "การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่มีไอธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารป้องกันเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร" โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อนึ่ง นางสาวสิริพร แช่มสนิท จะได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัยและได้รับงบประมาณเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP