ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เน้นการสร้าง Social Engagement เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน ในโครงการ “ร่วมเสริมสร้างสุขภาพชุมชนด้วยสหสาขาวิชาชีพ”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยการสร้าง Social Engagement ตามโครงการ “ร่วมเสริมสร้างสุขภาพชุมชนด้วยสหสาขาวิชาชีพ” ของสำนักวิชา เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการแบบสหวิชาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของสังคม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการเสริมสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก แบบชุมชนเป็นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จำนวน 6 รายวิชา ในพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 15 หมู่บ้าน โดยมีการดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน ถึงกรกฎาคม 2558 ดังนี้


- วันที่ 9 เมษายน 2558 รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการของโครงการ ร่วมกับผู้อำนวยการ นักวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโมคลานและบ้านต้นเลียบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโมคลาน จำนวน 85 คน

- ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2558 นักศึกษาและคณาจารย์ ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ดังนี้


1) รายวิชาชุมชนกับสุขภาวะ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน โดยมีกรอบเนื้อหาเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการในประเด็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การจัดสภาพในการทำงานเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา)


2) รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ได้เรียนรู้บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร่วมปฏิบัติงานกับวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการจำนวน 7 โครงการ ด้านตรวจคัดกรองโรคพยาธิในเด็ก และการเสริมสร้างสุขภาพฟันในเด็กนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน (อ.ดร.พูลสิทธ์ หิรัญสาย เป็นผู้ประสานงานรายวิชา)


3) รายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 1 มุ่งเน้นให้นักศึกษานักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 จำนวน 59 คน เข้าใจบทบาทของงานกายภาพบำบัดชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครื่องมือศึกษาชุมชน และได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 5 โครงการในประเด็นการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง การทำลูกประคบ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยมวยไทย รำไม้พลอง พร้อมให้บริการการตรวจสมรรถภาพของร่างกาย (อ.จารุภา เลขทิพย์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา)

4) รายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 2 มุ่งเน้นให้นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 52 คน ได้วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้พิการในชุมชน การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพผู้พิการ และได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลผู้พิการที่บ้าน จำนวน 5 โครงการ (อ.ฉัตรดาว เสพธรรม เป็นผู้ประสานงานรายวิชา)


5) รายวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน และ 6) รายวิชาสัมมนาหัวข้อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 20 คน ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน” เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 310 อาคารเรียนรวม 1 โดยมี อสม. และ นักศึกษาเข้ร่วมสัมมา จำนวน 210 คน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” (อ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา)


- วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาและคณาจารย์แต่ละรายวิชา ได้ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโมคลาน เพื่อเสนอผลการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน โดยได้รับเกียรติ จากนายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีประชาชนในพื้นที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 450 คน

การฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโมคลานและบ้านต้นเลียบ นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโมคลาน ในการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษา

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ต้องขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th/cms_newsdetail.php?newss_id=1244

TOP