สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เน้นการสร้าง Social Engagement เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน ในโครงการ “ร่วมเสริมสร้างสุขภาพชุมชนด้วยสหสาขาวิชาชีพ”