อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดเวทีประชันเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔