ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่งข้าวให้กับบริษัทข้าวที่อยุธยา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากโรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติแสดงผลแบบ near realtime online เพื่อใช้ในการจัดการการส่งข้าว เป็นการลดความเสียหายในการขนส่งเนื่องจากฝนตกได้ ทำให้ทางโรงงานสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการการขนส่งข้าวทางเรือได้ดี ลดการสูญเสียข้าวเนื่องจากการเปียกฝนได้

TOP