ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดนิทรรศการในงาน Research Expo 2015 ที่Central World